Điều kiện sử dụngConditions of Use

Thông qua các điều khoản dưới đây, cá nhân, độc giả, đối tác và những ai truy cập website http://marketsharings.com và thực hiện các hành động trên website  http://marketsharings.comđồng ý với các điều khoản bảo mật như sau:

 

http://marketsharings.comthu thập và có những hành động thu thập các thông tin cá nhân gồm có: tên họ, email, điện thoại, địa chỉ website của bạn hoặc do bạn quản trị, thông tin lấy từ facebook, google hoặc các mạng xã hội khác.

http://marketsharings.comcó quyền lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân không cần thông cho độc giả như đã nói ở trên để thực hiện các hành động marketing hoặc re-marketing mà không có phí. Trong trường hợp này, toàn bộ thông tin của bạn gồm có các thông tin đã nêu trên sẽ được giữ kín, hạn chế mà http://marketsharings.comkhông chịu trách nhiệm tài chánh và bên thứ 3 phải có trách nhiệm đảm bảo bảo mật các thông tin đã được cung cấp để thực hiện các hoạt động marketing hoặc re-marketing. http://marketsharings.com

chỉ chuyển cho bên thứ 3 những thông tin cần thiết để thực hiện các dịch vụ do bên thứ 3 cung cấp miễn phí. Các gói thông tin chuyển cho bên thứ 3 không bao gồm các thông tin thuộc về cá nhân. Khi chuyển cho bên thứ 3, bên thứ 3 bắt buộc phải có cam kết bảo mật các gói thông tin do http://marketsharings.comgửi sang.

Khi độc giả muốn thay đổi hoặc yêu cầu http://marketsharings.comngừng lưu trữ hoặc ngừng sử dụng các thông tin cá nhân của mình, có nhiều hình thức để có thể thực hiện hành động này như: gửi email về contact@marketsharings.com và yêu cầu gỡ bỏ thông tin mà http://marketsharings.comđã lưu trữ. Xoá bỏ các thông tin về cookies, thay đổi ip.

 

http://marketsharings.comluôn cung cấp cách thức liên hệ với http://marketsharings.comqua email contact@marketsharings.com, bất cứ khi nào bạn truy cập vào website của http://marketsharings.comvà yêu cầu http://marketsharings.comthực hiện các quyền lợi mà họ được phép hoặc quyền truy cập hoặc chỉnh sửa các thông tin cá nhân hoặc khiếu kiện về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng hoặc muốn thông báo cho http://marketsharings.comcác tin tức sự kiện liên quan đều có thể thực hiện qua email. Trong số những cách thức liên lạc khác nhanh hơn, chúng tôi cung cấp số điện thoại hotline 24/7 và khuyến khích khách hàng gọi điện khi gặp trục trặc với http://marketsharings.com. Chúng tôi cũng có thể chat qua hệ thống live chat hoặc chat qua skype hoặc yahoo của chúng tôi, tuy nhiên các hình thức này có thể sẽ bị chậm cho đến khi chúng tôi đọc được thông tin do khách hàng gửi.

Trên đây là các vấn đề về chính sách bảo mật và thu thập thông tin của bạn của http://marketsharings.com. Nếu như bạn có thêm những câu hỏi trong quá trình truy cập vào các trang web của http://marketsharings.com, liên hệ với chúng tôi thông qua hotline hoặc email contact@marketsharings.com.

 

http://marketsharings.comđã đăng ký tên miền bản quyền. Tất cả các nội dung của website này lệ thuộc và thuộc quyền của http://marketsharings.com.

http://marketsharings.com là kiểu loại tư vấn và chia sẻ thông tin miễn phí được sự bảo vệ các quyền sở hữu trang  website này do Registrar quản trị quốc tế.

Chúng tôi đã xem xét đúng đắn về tài liệu. http://marketsharings.com.

Bản quyền và nhưng quyền lại

Nội dung của trang website http://marketsharings.comnày được lưu và chia sẻ, nhượng quyền thì bị cấm khi xuất ra bên ngoài mà không có sự cho phép của chủ sở hữu của nó. Bạn có thể download hoặc in ra tham khảo và tra cứu nhằm mục đích cá nhân mà không phải mục đích thương mại.

 

To ratify the conditions as below, Personals, Readers, Partners and the ones who access website http://marketsharings.com  and to perform the act as above. website http://marketsharings.com agree the conditions of security levels as follows:

http://marketsharings.com collect and get some actions for collecting that personal information included: Name, Email address, phone number, your website address, information taken from facebook, google or other social network.

http://marketsharings.com has the right of storing and using the personal information which we do not need to take notice in advance to you for performing the activations of marketing or re-marketing. In this case, All of clients’ information included information as above noting will be keeping confidential, limit but http://marketsharings.com not to be responsible for finance and the third Partners who should be responsible for security ensure information provided for performing of marketing or re-marketing.

http://marketsharings.com only forwarding to third Partners about service needs but no any fee exchange. We may forward information to third Partners without your personal information belong. The third Partners who should be comittment of security to information we plan for sending to them.

You request us for changing or stopping storing or using your personal information, there are many forms to act right away such as: send email to contact@marketsharings.com and request for removing on our website stored. To wash out information about cookies, change ip.

http://marketsharings.com always provide for the way contacting http://marketsharings.com by email contact@marketsharings.com, for whenever you access http://marketsharings.com and request us for performing that you may have or right of accessing or adjusting personal information or complaining about quality, service applied or taking notice to us the events related to and be performed on email. In different contact, we provide phone number hotline 24/7 and encourage you to make a phone call when happen something. We also can chat through live chat system or skype chat or yagoo chat. However this forms could be slow until we might read your information sent.

Foregoing is matters about security regulation and collection of your information. If you have more further information access progressing, would you please contact us hotline or email contact@marketsharings.com.

http://marketsharings.com registered the domain copyright. All of this website’s contents belonging to and dependent of http://marketsharings.com

http://marketsharings.com is the model of consulting and FOC (free of charge) sharing for information that be protected the right of owning this website by international management Registrar.

We had considered strictly about documents.

Copyright and Reproduction Notice

The content of these web pages is the copyright of http://marketsharings.com. Stored as provided below, reproduction of part of or all of the content in any form is prohibited. You may download to a local hard disk or print extracts from this website only for your personal use. You may recopy extracts to individual third parties for their personal information only provided that you acknowledge http://marketsharings.com’ copyright within the copy of the extract.

No part of the http://marketsharings.com may be distributed or copied for any commercial purpose.